พระพุทธอภัยมงคลสมังคี วัดญาณสังวราราม ปี 25 สูง 23 นิ้ว    
 
 
 
ชื่อพระ : พระพุทธอภัยมงคลสมังคี วัดญาณสังวราราม ปี 25 สูง 23 นิ้ว
ราคา : 60,000
สถานะ : มาใหม่
รายละเอียด :
พระพุทธอภัยมงคลสมังคี วัดญาณสังวราราม ชลบุรี ปี 2525 เนื้อโลหะผสมผิวกลับ ความสูงรวมฐาน 23 นิ้ว สลักหมายเลข "๒ ๑ ๙ ๗" ประจำองค์พระ " ส มั ง คี " หมายถึง ผู้พรั่งพร้อม , ผู้พร้อมด้วย... พระพุทธอภัยมงคลสมังคี สิรี โภ ลานมาสโย หรือในวงการฯ เรียกย่อๆ ว่า..... "พระพุทธอภัยมงคลสมังคี" แต่ถ้าจะให้แปลความหมาย คงหมายถึง..... พ ร ะ พุ ท ธ ผู้ ถึ ง พ ร้ อ ม ด้ ว ย ก า ร อ ภั ย ซึ่ ง เ ป็ น ม ง ค ล เป็นพระพุทธรูปยืนลีลาปางห้ามญาติ ออกแบบและปั้นหุ่นพระโดย "อ.ช่วง มูลพินิจ" อัครศิลปินแห่งชาติมือทองสาขาทัศนศิลป์ ที่คนในวงการศิลปะรู้จักท่านเป็นอย่างดี ปัจจุบันผลงานภาพวาดของท่านมีมูลค่าในการสะสมเป็นหลักแสนหลักล้าน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงสร้างทูลเกล้าฯถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในวาระที่คราวที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินในพิธีสมมติสีมาอุโบสถ (กำหนดขอบเขตของพระอุโบสถ) และทรงวางศิลาสร้างพระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ ณ วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี เมื่อ 30 เมษายน 2525 เพื่อนำไปพระราชทานแก่ทุกจังหวัด ในคราวฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี อีกทั้งได้โปรดเกล้าฯให้จังหวัดชลบุรีสร้างเพื่อสิริโภคะ (สมบัติที่เป็นมงคล) แห่งประชาชน ตลอดจนเพื่อวัดญาณสังวราราม ชลบุรี ในหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินเททอง วันที่ 30 สิงหาคม 2525 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร พุทธลักษณะแลเห็นเป็นอัตลักษณ์ (เอกเอกลักษณ์เป็นของตนเอง) เฉพาะของศิลปินแห่งชาติผู้มีฝีมือเอกอุในเชิงจิตรกรรม ผู้รังสรรค์ "อภิมงคลประติมากรรม" ที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งชิ้นหนึ่งแห่งสยามประเทศ จัดสร้างด้วยความสูงรวมฐาน 23 นิ้ว เป็นขนาดใหญ่สุด เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ (ยกพระหัตถ์ขวา ถ้าปางประทานพรยกพระหัตถ์ซ้าย) ประทับยืนลีลาบนฐานทรงกลมบัวคว่ำบัวหงายโดยรอบฐานสลักอักษรบอกรายละเอียด รวมถึงหมายเลขประจำองค์พระ เทหล่อด้วยโลหะผสมขัดเงา (สภาพปัจจุบันผิวกลับ) บริเวณพระเศียรบรรจุพระธาตุ พิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่มาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช และพระเกจิอาจารย์ ปลุกเสก พระพุทธอภัยมงคลสมังคี ถูกจัดเข้าเป็นหนึ่งในเบญจภาคี (1ใน 5) พระพุทธรูปยืนลีลา ที่สำคัญยิ่งในยุคปัจจุบัน โดยมีพระพุทธรูปยืนลีลา 25 พุทธศตวรรษ ที่จำลองจากพระประธานที่พุทธมณฑล (สร้างปีเดียวกัน พ.ศ. 2525) เป็นที่นิยมสุด เบญจภาคีพระยืนลีลาที่มีพุทธศิลป์งดงาม 1. พระยี่สิบห้าพุทธศตวรรษ พุทธมณฑล (ปี25) 2. พระมงคลนิมิตร วัดบวรนิเวศ (ปี14) 3. พระอภัยมงคลสมังคี วัดญาณสังวราราม (ปี25) 4. พระลีลาศิริราช 84 ปี (ปี17) 5. พระลีลาหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี (ปี23) การสร้างวัดญาณสังวราราม มีจุดมุ่งหมายให้เป็นสำนักปฏิบัติ คือ เน้นทางด้าน สมถ และวิปัสสนา และเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ในทางการศึกษาอบรมพระธรรม วินัย รวมทั้งเพื่อให้เป็นที่ยังประโยชน์ในการบำเพ็ญอเนกกุศลต่างๆ ด้วย เนื่องจากวัดญาณสังวราราม สร้างขึ้นในคราวกรุงรัตนโกสินทร์เจริญรุ่งเรืองมาครบ 200 ปี อันเป็นที่ยอมรับทั่วไปว่า ความร่มเย็นเป็นสุขของไทย เกิดแต่พระบุญญาธิการแห่งองค์สมเด็จพระภัทรมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยแท้ และสืบเนื่องถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และสมเด็จบุรพบรมกษัตริยาธิราชเจ้า อีกสองพระองค์ พระผู้ทรงกอบกู้ไทยให้กลับเป็นไท คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช พระพุทธปฏิมาประธานประจำอุโบสถ ได้รับการถวายพระนามว่า "สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์" สร้างน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีขนาดประมาณองค์พระพุทธชินสีห์ พระประธานในประอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร หน้าพระเพลา 5 ศอก 1 คืบ 7 นิ้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทางเททองหล่อ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2523 ณ บริเวณมณฑลพิธีหน้าพระอุโบสถเก่าคณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร หมายเหตุ "รายละเอียดที่เป็นคำบรรยายใต้ภาพข้างต้นนั้น เกิดจากการรวบรวมข้อมูลทั้งจากเอกสารวิชาการในแหล่งต่างๆ ผสานกับภูมิความรู้ และความเข้าใจส่วนตัว แล้วนำมาเรียบเรียง โดยใช้ถ้อยคำ และสำนวนภาษาของตนเองจนเกิดเป็นอัตลักษณ์ ย่อมเป็นสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาที่กฎหมายให้ความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ ไม่อนุญาตให้คัดลอกทั้งหมด หรือบางส่วน เพื่อไปใช้ในทางการค้าของตัวเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก "ร้านสินแผ่นดิน" (ยกเว้นในส่วนที่เป็นเนื้อหาเชิงวิชาการที่มีการลงเครดิตให้ไว้) ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดอาญาตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีบทบรรญัติในการลงโทษไว้อย่างชัดเจน" •••••โปรดคลิ๊กตรง "สินแผ่นดิน" ข้างล่างนี้ เพื่อดูภาพในร้านเพิ่มเติมครับ•••••
ชื่อร้าน : สินแผ่นดิน (ศูนย์รวมพระแท้ สาขา 2)
เบอร์โทรศัพท์ : 081-640-7816. (Line ID) deaw111111
เมื่อวันที่ : 2017-06-18 19:19:42
จำนวนการเข้าดู : 863 ครั้ง
ผู้เข้าชมขณะนี้ : 2 คน