ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
       
  1. ผู้สมัครจะต้อง ติดต่อให้บุคคลในวงการพระเครื่องที่คณะกรรมการฯรู้จัก หรือข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป เป็นผู้รับรองการเปิดร้านค้า ซึ่งเมื่อเกิดการร้องเรียนหรือมีปัญหาขึ้นระหว่างลูกค้ากับร้านค้า บุคคลผู้นี้จะต้องเป็นผู้ดำเนินการไกล่เกลี่ยปัญหาที้เกิดขึ้น  
       
  2. จัดเตรียมรูปพระจำนวน 5 องค์ และ upload มาในใบสมัคร (รูปด้านหน้า, ด้านหลัง, และด้านข้างหรือก้น) ส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาความสามารถพื้นฐานในการดูพระของท่าน โดยท่านจะต้องเป็นเจ้าของพระในรูปดังกล่าวด้วย  
       
  3. กรอกใบสมัคร ในหน้าเว็บไซต์ให้ครบทุกช่องและตรงตามความเป็นจริง  
       
  4. เมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว ทางชมรมฯจะติดต่อกลับไปยืนยันสถานะสมาชิกของผู้สมัคร จากนั้นให้ผู้สมัครโอนเงินค่าสมาชิก (กรุณาอย่าโอนเงินค่าสมาชิกก่อนที่จะได้รับการติดต่อจากชมรมฯ) และจัดส่งเอกสารมาทาง FAX เพื่อที่ชมรมฯจะทำการเปิดร้านค้าพร้อมทั้งส่ง SMS ไปยืนยันการเปิดร้านค้าให้ท่าน  
       
  5. ควรอัพเดทบราวเซอร์ของท่านให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน บราวเซอร์ที่รองรับในการสมัครสมาชิกได้แก้ Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari  
       
       
  * ชื่อบัญชี บริษัท ท่าพระจันทร์ ดอทคอม จำกัด
ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ประเภทบัญชี สะสมทรัพย์
หมายเลขบัญชี 905-0-06866-8
 
       
  * เอกสารที่ต้องจัดส่งทางเครื่อง FAX มีดังนี้
 
   

- ใบสลิปการเข้าเงิน PAY-IN หรือ ใบบันทึกรายการ ATM พร้อมทั้งเขียนชื่อร้านของท่าน
- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
- ส่ง FAX มายัง "ชมรมพระเครื่องท่าพระจันทร์" หมายเลขโทรสาร (02) 010-9896

 
       
  * อัตราค่าสมาชิกเก็บเป็นรายปี ปีละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ในกรณีที่ร้านค้ากระทำผิดระเบียบของทางชมรมฯ และกรรมการพิจารณาให้ปิดร้าน หากร้านค้า
ได้มีการใข้พื้นที่บนเว็บไซต์เกิน 3 เดือนไปแล้ว ทางชมรมฯจะไม่คืนค่าธรรมเนียมรายปี
 
     
    แผงเลขที่ 108 ตรอกสนามพระ ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร./โทรสาร +662 010-9896 (เวลาทำการ 10:00-17:00)